Call us Now

आउनुहोस् अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्, हामीलाई जान्नुहोस्, हामीलाई भेट्नुहोस् , हामीलाई तपाईंको बच्चाको भविष्यको कल गर्नुहोस्।

Get Started

What we offer

Quick Links

CONTACT

Manechauka, Tanahun,
Gandaki Pradesh 33900

Phone: 9856063355
Mobile:9851175538
Email: info@tribhuwan.edu.np

© 2021 Tribhuvan secondary school. All Rights Reserved Tribhuvan secondary school.
Tribhuvan secondary school is an equal opportunity affirmative action institution.